פירוק חברות

פירוק חברות

מחלקת התאגידים מתמחה ופועלת בתחום רישומי תאגידים ופירוקים מרצון – בפרט של חברות, שותפויות, אגודות שיתופיות ועמותות. המחלקה מובילה בתחום וכוללת ניסיון מצטבר של אלפי פירוקים, הידע המקצועי שלנו הופך את ההליך הבירוקראטי והמורכב – להליך פשוט.

על מנת למנוע בעיות, עיכובים וסירובים, הציב המשרד במחלקה, תוכנה ייעודית המשמשת לפירוק תאגידים, המכילה טפסים מובנים הנחוצים לביצוע מלוא ההליכים הדרושים לפירוק וחיסול החברה ומאפשרת ביצוע הפירוק תוך כדי מעקב רציף אחר השלבים והמועדים, זאת על פי הנהלים ולוחות הזמנים הקבועים בחוק ובנהלים הנהוגים ברשם החברות ובמשרד המשפטים, כמו כן המחלקה מטפלת ואחראית לכל נושא העברת הטפסים והמסמכים ללקוחות, איסופם והעברתם לרשם החברות בכל אחד משלבי התהליך.

זאת ועוד, כחלק מהטיפול הכולל, מבצעת המחלקה פעולות מגוונות שלעיתים נדרשות בהליך הפירוק מרצון, על מנת להגיע לגמר התהליך כגון: מינוי ו/או הסרת דירקטורים, העברת מניות, בקשות לפטור (עיכוב/ביטול) מחובות בשל אי תשלום אגרות שנתיות שהועברו להוצאה לפועל ועוד.

בכל הקשור לחובות הנובעים מפיגורי אי תשלום אגרת חברות שנתית, פועל המשרד בהסתמך על ניסיונו רב השנים, מטפל בחובות אגרת החברה ובעיצומים הכספיים העלולים לנבוע במקרים שבהם החברה הרשומה ברשם החברות בסטטוס "מפרת חוק" ופועל לביטול או לחילופין מחיקת או עיכוב עיצומים אלו, עד לחיסול החברה באופן סופי ומוחלט ואולם, חשוב לציין שכאשר החברה מצויה תחת סטאטוס "מפרת חוק", יהיו מנועים בעלי המניות והדירקטורים מלבצע פעולות רבות (*ראה דף עיצומים וסנקציות), כמו כן כל עיצום כספי המוטל על החברה על ידי רשם החברות, בסך של 7,880 ש"ח עבור כל הפרה ולא שולם במועד, עלול להיות מוטל באופן אישי על הדירקטורים של החברה!

 

הליך פירוק מרצון של חברה אורך בין כ-5 ל-8 חודשים, כפועל יוצא מנהלי רשם החברות והצורך במרווחי הזמן הקבועים בחוק בשלבים השונים הנדרשים כגון: פרסום הודעות ברשומות, זמן המוקצב לנושים לצורך פנייה למפרק החברה בעקבות פרסום הליך הפירוק ברשומות, תאריכי כינוס האסיפה הכללית וכיו"ב.

לסיום, מבחינת הלקוחות אנחנו פועלים בשיטת "שגר ושכח", מהרגע שהחל המשרד את תהליך פירוק החברה, מבצעת המחלקה את מלוא ההליכים הנחוצים אל מול רשם החברות למעט מילוי והחתמת הדירקטורים והמפרק על המסמכים הנדרשים לצורך ביצוע התהליך, חלקם באימות חתימה מול עו"ד, אלא אם כן הלקוח מבקש זאת, לאחר מכן כל מה שנותר הוא עדכון הלקוח אודות שלבי התקדמות הפירוק, עד לפירוק/חיסול החברה וקבלת מסמך האישור של רשם החברות על שינוי סטאטוס החברה ל"מחוסלת".

דילוג לתוכן