עיצומים וסנקציות לחברות מפרות חוק

סנקציות

החל מיום רישומה של החברה כמפרה יופעלו נגדה כל הסנקציות המפורטות בסעיף 362א(ג) לחוק החברות:
לא יירשמו שעבודים על נכסי החברה ולא יירשם שינוי בפרטי שיעבוד קיים או ביטולו, דבר שיקשה, למשל, על קבלת הלוואות בנקאיות.
לא יירשם משכון לטובת החברה ולא יבוצעו שינויים בפרטי משכון.
החברה לא תוכל לשנות את שמה או את מטרותיה.
לא יירשם מיזוג בין חברות כאשר אחת מהחברות הוכרזה כחברה מפרת חוק.
לגבי הפרות משנת 2009 ואילך – החברה המפרה ובעל השליטה בה לא יוכלו להקים ולרשום חברה חדשה, בעל שליטה הוא מי שרשום במרשם כבעל המניות של 50% או יותר מהון המניות המונפק של החברה המפרה, במקרים הבאים:
במועד רישום ההתראה על הכוונה לרשום את החברה כמפרה.
בעת הגשת בקשה לרישום חברה חדשה.

עיצומים כספיים

הסנקציות המוטלות על חברה שנרשמה כחברה מפרה, מצטרפות לעיצומים הכספיים שרשאי רשם החברות להטיל על חברה מפרה:
עיצום כספי ששיעורו כיום הינו כ-7,880 ₪ בגין כל הפרה.
אם העיצום הכספי לא שולם במועד על ידי החברה, רשאי הרשם  לדרוש את תשלומו מדירקטור של החברה או מהאחראי לקיום ההוראות והחובות כאמור בסעיף 36 (ה) לחוק.

העברת חובות האגרה למרכז
לגביית קנסות (מג"ק)

אם החברה לא הסדירה את ההפרה בגלל אי תשלום אגרה שנתית, יכול רשם החברות להעביר את חובותיה למג"ק.
לפני העברת החובות למג"ק, יישלח לכתובת החברה מכתב המתריע על כך.
בסמכות המג"ק, הפועל תחת רשות האכיפה והגבייה, לפעול לגביית החובות בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותו לפי פקודת המיסים (גבייה), ובכלל זה: הטלת עיקולים על נכסים, והטלת הוצאות הגבייה על החברה.

דילוג לתוכן