?איך לפרק חברה סופית

  • Category

?איך לפרק חברה סופית

גם אם סוגרים חברה ישנם כמה דברים שחשוב לבדוק, מכיוון שייתכן שהיא לא לגמרי סגורה. ישנן חברות רבות אשר לא ביצעו את תהליך הפירוק בצורה נכונה ובעקבות כך צברו חובות רבים. מבין כ־500 אלף חברות הרשומות בישראל, כ־300 אלף הן חברות פעילות, מה שאומר שכ-200 אלף חברות אינן פעילות למרות שהן לא מוגדרות כחברות שנסגרו. כדי לוודא שחברה נסגרה סופית יש לבחון את כל ההיבטים הכרוכים בסגירת חברה, כפי שיפורטו להלן.
1. בפירוק חברה יש להגיש "תצהיר כושר פירעון" לרשם החברות על כך שהיא יכולה לפרוע את החובות שלה תוך שנה ממועד תחילת הפירוק. תצהיר זה צריך להיחתם על ידי רוב הדירקטורים באימות חתימה מול עורך דין.
2. קבלת התצהיר מביאה לכך שברשם החברות החברה תוגדר בסטטוס "לקראת פירוק".
3. החברה צריכה לשלוח הודעה למנהלים על כינוס אסיפה כללית שלא מן המניין בשביל לקבל החלטה מיוחדת על פירוק החברה מרצון.
4. האסיפה תקבל החלטה על פירוק מרצון ולאחר מכן תישלח הודעה לרשם החברות.
5. מי שימונה למפרק החברה ישלח הודעה לרשם החברות על אודות מינויו בתוך 21 יום.
6. מיד לאחר קבלת הודעת האסיפה רשם החברות ישנה את הסטאטוס של החברה מ"פעילה" לסטאטוס של "פירוק מרצון".
7. החברה תשלם לרשם החברות בתוך שבעה ימים מיום ההחלטה על הפירוק אגרה ראשונה על פרסום ההחלטה בעיתונות בסך 124 ₪ (נכון לאוגוסט 2018). במידה ויש נושה שיש לו תביעות נגד החברה הוא יצטרך להגישן למפרק בתוך 21 יום ממועד הפרסום.
8. המפרק יפעל לכינוס נכסי החברה, סילוק חובותיה והסרה של כל השעבודים בטרם פירוקה הסופי. דו"ח יוגש לאסיפה הכללית של החברה על מנת שהיא תאשר אותו.
9. החברה תשלם אגרה שנייה (חברת רבים) בסך 124 ₪ (נכון לאוגוסט 2018) על פרסום בעיתונות לגבי כינוס האסיפה הסופית, בתוך חודשיים לפני מועד האסיפה.
10. החברה תישלח הודעה לחבריה על כינוס האסיפה הסופית אשר בה המפרק יציג את הדו"ח ואת ההחלטה על פירוק החברה.
11. בתוך שבעה ימים מהאסיפה הכללית תישלח הודעה לרשם החברות על כינוס האסיפה ודו"ח המפרק.
12. במידה והרשם יקבל את הדו"ח ואת אישור המפרק על כינוס האסיפה, הוא ירשום אותה כחברה מחוסלת.
חברות שונות ממשיכות להיחשב פעילות על אף שפעילותן הופסקה. על מנת לזהות חברות כאלו יש לשים לב לפרטים הבאים:
1. חברה שכבר איננה פעילה אך היא לא ביצעה את הליך הפירוק.
2. חברה פעילה שאינה מקפידה על תשלום אגרה שנתית או על דיווחים שנתיים, בין אם החברה מתעלמת מחובותיה במכוון ובין אם ההתעלמות נובעת מחוסר התמצאותם של בעליה בחקיקה.
ניתן להגיש בקשה לפטור מתשלום אגרה בתהליך הפירוק על שנים שבהן החברה לא הייתה פעילה, במידה וממציאים את האישורים המתאימים, הכוללים אישורי סגירת תיק במס הכנסה ובמע"מ, אישור רואה החשבון המבקר של החברה על הפסקת הפעילות. רשם החברות ייתן פטור מלא או חלקי, אך לא יתקבל החזר על אגרות שכבר שולמו. במידה ולא שולמו החובות יחולו מספר סנקציות כדלהלן:
1. קנס כבד שיכול להגיע לסכום של 7,880 ₪ (נכון לאוגוסט 2018), ובמקרה של הפרה ניתן אף להכפיל את הסכום.
2. רשם החברות רשאי לדרוש מהדירקטורים לשלם קנסות כספיים.
3. רשם החברות רשאי לא להעניק הרשאה לפתיחת חברה חדשה.
4. רישום שיעבוד או משכון לטובת החברה עשויים להישלל.

(כל הזכויות שמורות למח' תאגידים – רינת רוזן-גלברט – משרד עורכי דין)

Related Projects

admin - author

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *